2005-12-18

2005-12-18: Vad är demokrati?

Jag har länge funderat över vad människor menar med demokrati. Exakt vad är det som kännetecknar en demokrati? För att man ska kunna peka på olika länder och säga att det ena är en demokrati medan det andra inte är det måste man ha tydliga och mätbara krav som man kan kontrollera de olika systemen mot.
     Egentligen var det efter valet i USA år 2000 då George W. Bush utsågs till president under vad som föreföll vara mycket mystiska omständigheter. Efter hand fick man reda på mer och mer om olika kostigheter i det amerikanska systemet och direkta oegentligheter i just det aktuella valet. Jag frågade mig om man kunde hitta på ett enda tydligt och mätbart krav på demokrati som USA uppfyllde. Jag tog mig an denna utmaning och här följer de krav som jag lyckades fantisera fram.

Krav 1: Alla har rösträtt. Jag tror inte att någon modern människa skulle acceptera ett system som exkluderade kvinnor eller fattiga. I Sverige har vi ett system där personer under 18 år inte har rösträtt, men ibland talas det om problem som har att göra med att vissa 16-17-åringar är mycket mer intresserade och insatta i politiken än många av dem som är 20-25 - eller flera gånger äldre än 16-åringarna för den delen.
     I fallet USA bröts det här kravet redan genom att medborgare kunde bli av med sin rösträtt genom bli dömda för allvarliga brott.
     Jag anser att det enda rimliga är att alla har rösträtt. D.v.s. att även barn får rösta. På så sätt kommer man undan obehagliga gränsdragningsproblem. I praktiken blir det givetvis föräldrarna som får bestämma över sina barns röster tills de anser att barnen är mogna nog att fatta sina egna beslut. Den som motsätter sig detta måste i konsekvensens namn förespråka ett slags test som man måste klara för att förtjäna sin rösträtt. Ett sådant system skulle också exkludera förståndshandikappade, senildementa o.s.v. och ligger långt från verkligt allmän rösträtt.

Krav 2: Varje persons röst lika mycket värd. Man kan tänka sig system där man viktar rösterna t.ex. efter hur mycket skatt de enskilda väljarna betalar, men det skulle icke vara demokrati.
     I USA fanns visserligen inga så tydliga orättvisor, men eftersom landet är uppdelat i delstater som i sin tur får skicka ett visst antal representanter till de olika församlingar som styr landet och utser presidenten och eftersom dessa antal inte är exakt proportionerliga mot folkmängden i delstaterna blir rösterna olika mycket värda. Samma problem finns i de flesta länder, inklusive Sverige.

Krav 3: Den som får flest röster vinner. Det här kravet kan förefalla enkelt att leva upp till, men om man bryter mot krav 2 kan följden bli att den som får flest röster inte får "rätt" röster. I s.k. bananrepubliker uppnås samma resultat ofta genom valfusk.
     I USA inträffade just detta 2000, då kandidaten Albert Gore fick flest röster, men ändå förlorade valet.

Krav 4: Alla röster räknas. Det blir ju ganska meningslöst att avge en röst om den sedan inte räknas. På ett sätt följer väl detta krav av krav 3, men för att verkligen anstränga mig för att hitta en krav som USA kunde uppfylla bestämde jag mig för att dela upp kraven i så små beståndsdelar som möjligt.
     Det är dock välkänt att USA inte klarade detta krav heller. Långt efter att valet hade avgjorts hittade man valurnor på de mest underliga ställen och Florida blev känt för att ha så förvirrande valsedlar och gammaldags röstningsmaskiner att man till slut blev tvungna att granska rösterna en och en, vilket blev så tidsödande att man till slut gav upp och lät en domstol avgöra valet.

Krav 5: Ingen hindras från att avge sin röst. Rösträtt är inte till någon nytta om man inte får rösta när det väl kommer till kritan. Brott mot detta krav är ganska vanliga i utvecklingsländer, där befolkningen hotas eller luras på olika sätt av människor som vill framkalla ett visst valresultat.
     I USA visade det sig att många människor hade avvisats från sina vallokaler på grund av att valsedlarna var slut eller för att de inte fanns med i röstlängden. Enligt uppgift inträffade sådant här uteslutande i fattiga områden.

Krav 6: De som väljs har makten. När man har genomfört sitt val och utsett de representanter (om vi nu talar om en representativ demokrati) eller kommit fram till det beslut som folket vill fatta (om det är frågan om direkt demokrati), måste folkets vilja följas. Demokratin handlar ju inte primärt om själva valet, även om det kanske är då den märks tydligast, utan om hur samhället styrs. Jag ska senare komma tillbaka till detta krav och vi kommer att se att det är svårare att uppfylla än man kanske kan tro vid första anblicken.

Så långt kraven som är tydliga och mätbara. Som sagt finns det antagligen inte något land som uppfyller dem alla, men förhoppningsvis finns det länder som uppfyller åtminstone något av dem. Det vi har kunnat konstatera är att USA inte är ett av dem.
     Jag tycker dock inte att detta räcker för att kalla ett land för en verklig demokrati. Det saknas något...

Krav 7: Befolkningen måste vara tillräckligt upplyst för att kunna fatta ett vettigt beslut. Även om ett land är demokratiskt på alla sätt rent tekniskt, anser jag att det inte är värt något alls om befolkningen inte tillåts ta del av information om verkligheten eller rent av luras eller hjärntvättas av regimen. Jag är medveten om att detta krav är ganska luddigt och inte går att mäta på ett entydigt sätt. Icke desto mindre tycker jag att det är mycket viktigt att ta med det i beräkningen, för resultatet blir ödesdigert om det inte beaktas.
     Man kan som exempel tänka sig allmänna och fria val i det gamla Egypten, där folket trodde att faraon var en gud. Hur skulle någon kunna rösta mot en gud? Redan tanken att rösta för en gud är nästan hädisk.

Jag ska avsluta med att peka på några kriterier på demokrati som folk ibland tar upp, men som kanske inte egentligen har med demokrati att göra.

Missförstånd 1: Demokrati kräver yttrandefrihet. Yttrandefrihet är viktigt, men den har sina begränsningar. Det är till exempel vanligt att man har lagar som säger att man inte får uppmuntra folk att ta livet av en viss folkgrupp. Detta har man bestämt sig för på grund av att man genom historien har lagt märke till att en del tenderar att lyda sådana uppmaningar om de framförs på ett skickligt sätt. Rätten att inte bli lynchad på grund av sin härkomst, sina politiska åsikter, sin sexuella läggning o.s.v. smäller alltså högre än rätten att säga vad man vill.
     På samma sätt kan man tänka sig att man demokratiskt bestämmer sig för att man inte får uttrycka sig grovt nedsättande om vissa svaga grupper. Detta för att man ser en risk att sådant ska leda till en utveckling där grupperna i praktiken kan förlora sina fri- och rättigheter. Möjligen kan denna diskussion vara kopplad till det luddiga kravet 7 ovan.

Missförstånd 2: Demokrati kräver äganderätt. Med detta menas att ett samhälle som inte låter sina medborgare äga saker under inga omständigheter kan räknas som en demokrati. Detta är givetvis fel, eftersom demokrati handlar om hur samhället styrs och inte om vem som äger saker och ting.
     Jag tycker till och med att äganderätt kan stå i motsats till demokrati. Det är ju så att den som äger mycket också har mycket makt. Den som exempelvis kontrollerar ett stort företag har makt över sina anställda och kan utöva påtryckningar på de politiska makthavarna. Men i en demokrati utgår ju all makt från folket och fördelas enligt de krav som jag har ställt upp ovan. I en verklig demokrati finns ingen plats för någon annan makt än just den demokratiskt tillsatta. Det är detta som krav 6 handlar om. Om stora företag bestämmer över folks vardag och dikterar villkoren för politiken minskar demokratins betydelse snabbt.

Vad är då slutsatsen av allt detta? Jag tror att det enda vi kan komma fram till är att det inte existerar någon verklig demokrati här i världen. Det enda man kan göra är att bestämma sig för man vi vill sträva mot det hägrande målet och ta små steg i den riktningen eller om man egentligen inte bryr oss speciellt mycket om demokratin och istället vill göra samhället mer effektivt. Demokrati kostar nämligen både tid och pengar.

Nyckelord:

Copyright © 2005-2008 Björn Andersson,